en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

Nadenken over koers IM 2012 - 2015

Met het aantreden van het Kabinet Rutte is, als onderdeel van het regeerakkoord, een filebestrijdingspakket aangekondigd. DGMo is eind 2010 gestart met de uitwerking hiervan binnen het nieuwe Programma Benutten. Een van de speerpunten hierbinnen betreft de ‘extra inzet op IM’. Het Programmabureau Incident Management (PBIM) van Rijkswaterstaat is gevraagd te onderzoeken welke IM-maatregelen in de periode 2012-2015 (2020) bijdragen aan de gestelde kabinetsdoelstellingen.

Position paper IM

Binnen PBIM is het initiatief genomen voor het maken van een zogeheten positioning paper IM. De belangrijkste doelstelling van de paper is het creëren van een lange termijn referentiekader (2012 – 2015/2020). Nieuwe initiatieven kunnen op deze wijze beter benoemd en beoordeeld worden. Denk maar aan het beter inspelen op het toenemende aantallen pechgevallen bij vrachtwagens, het beter aansluiten van de IM-keten op de snelle aanrijtijden van bergers, het versnellen van het sporenonderzoek en het optimaliseren van de ketengerichte inzet bij de afhandeling van incidenten.

Planning

Het Landelijk Platform IM (RWS en ketenpartners) en de regiovertegenwoordigers IM van Rijkswaterstaat zijn gevraagd door middel van workshops mee te denken bij de samenstelling van deze paper. De workshops hebben inmiddels plaatsgevonden. De planning is in het najaar de positioning paper aan zowel het Landelijk Platform IM als de regiovertegenwoordigers voor te leggen, mogelijke opmerkingen en suggesties mee te nemen, zodat het Programmabureau Incident Management de position paper dit jaar kan afronden.

For additional information: use our contactsform

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation