English (United States) nl-NL
zondag 24 oktober 2021

Organisatiestructuur

Om goed met elkaar samen te kunnen werken, hebben de IM-ketenpartners zich georganiseerd. In het onderstaand overzicht is de organisatiestructuur weergegeven

ProgrammaBureau Incident Management (PB-IM)

 

Het PB-IM is op uitvoerend niveau het orgaan voor IM-ontwikkelingen en ondersteunt het IM-Beraad, het Landelijk Platform-IM en de regionale IM-overlegvormen in de realisatie van de gestelde doelstellingen.

Belangrijke taken van het PB-IM zijn:

 • programmeren en coördineren van projecten;
 • vertalen vraagstukken uit IM-Beraad, LP-IM en regionale IM-overlegvormen naar oplossingsrichtingen en concrete projecten;
 • ondersteunen en bewaken projectrealisatie;
 • onderhouden van contacten met belangengroepen;
 • inhoudelijk- en beleidsmatig toetsen van projectideeën;
 • communiceren naar de direct en indirect betrokkenen.

Het PB-IM wordt ‘bemand’ door medewerkers van Rijkswaterstaat.

IM-Beraad

Het IM-Beraad is op strategisch niveau het overlegorgaan van de IM-ketenpartners en bestaat uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincies, politie, brandweer, ambulance (GHOR), SIMN, verzekeraars, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Algemene Nederlandse Wielrijdersbond (ANWB), bergers, Openbaar Ministerie - Landelijk Parket Team Verkeer (OM-LPTV).

Doelstellingen van het IM-Beraad zijn:

 • afstemmen van eigen beleid op beleid van de IM-ketenpartners;
 • visie vormen en formuleren van ambities op middellange en lange termijn;
 • landelijke vertegenwoordiging van de eigen achterban.

Het IM-Beraad komt jaarlijks twee keer bijeen.

Landelijk Platform IM (LP-IM)

Het LP-IM is op tactisch niveau het overlegorgaan van de IM-ketenpartners en bestaat uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincies, politie, brandweer, ambulance (GHOR), SIMN, verzekeraars, TLN, ANWB, bergers OM-LPTV en bergingsdeskundigen (imV3).

Doelstellingen van het LP-IM zijn:

 • vertalen gestelde ambities naar concrete verbeterplannen;
 • bewaken voortgang en uitvoeren verbeterplannen;
 • landelijke vertegenwoordiging van de eigen achterban.

Het LP-IM komt jaarlijks vier keer bijeen voor structureel overleg. Voor de uitwerking van deelaspecten worden deelwerkgroepen geformeerd.

Regionale IM-overlegvormen

Per regio wordt op regelmatige basis overleg gevoerd tussen de direct bij de afhandeling van incidenten betrokken hulpverleners, de samenstelling van de deelnemende vertegenwoordigers kan variëren en bestaat uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincies, politie, brandweer, ambulance (GHOR), TLN, ANWB, bergers en bergingsdeskundigen (imV3).

Doelstellingen van de regionale overlegvormen zijn:

 • delen van kennis;
 • leren van opgedane ervaringen;
 • onderling afstemmen van regiospecifieke knelpunten;
 • het opschalen naar PB-IM bij constatering van landelijke knelpunten.

De frequentie van een regionaal IM-overleg varieert per regio.

Overige samenwerkingsvormen

SIMN

De Stichting Incident Management Nederland (‘Stichting IMN’ of kortweg ‘SIMN’) is een samenwerkingsverband van alarmcentrales met activiteiten op het gebied van de berging van personenauto’s. De stichting verzorgt voor de aangesloten alarmcentrales de contractering van bergingsbedrijven die werkzaam zijn op IM-wegen. Daarnaast verzorgt de SIMN de inrichting en de exploitatie van het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM).

STIMVA

De Stichting Incidentmanagement Vrachtauto’s (STIMVA) is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN), Eigen Vervoerders Organisatie (EVO) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Deze partijen hebben zich bereid verklaard om de zorg op zich te nemen voor de inrichting en de exploitatie van een centraal meldpunt voor vrachtautobergingen (CMV) op het IM-wegennet evenals voor de beschikbaarheid van bergingsdeskundigen (imV3).

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation