English (United States) nl-NL
zondag 24 oktober 2021

Bekrachtigd

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft het beleid betreffende het hoofdwegennet verwoord in de beleidsregels Incident Management en gepubliceerd in de Staatscourant (27 april 1999/nr. HKWIUB99/3289).

Wat is Incident Management?

‘Incident Management is het geheel aan maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden. Daarbij rekeninghoudend met de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade.’

Onder incidenten vallen naast ongevallen, ook pechgevallen, achtergelaten voertuigen, ‘kijkersfiles’, afgevallen lading en andere onvoorziene situaties zoals loslopende koeien, die de doorstroming van het verkeer verstoren.

Samen slagvaardig

Incident Management staat synoniem voor veiligheid en samenwerking en is ondertussen uitgegroeid tot een breed samenwerkingsverband tussen meerdere publieke en private partijen.

IM-wegennet

Incident Management vindt niet plaats op alle wegen in Nederland. Er zijn zogeheten IM-wegen aangesteld, bestaand uit alle rijkswegen, diverse provinciale wegen (of delen ervan) en verschillende gemeentelijke wegen (of delen ervan).

Onderdeel groter geheel

IM vormt een van de pijlers van het verkeersmanagement die toegepast wordt op het Nederlandse wegennet. Incident management is te zien als een onderdeel van een groter geheel van aanleg, gebruik, beheer & onderhoud en weg- of netwerkaanpassing.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation