English (United States) nl-NL
zondag 24 oktober 2021

Historie van Incident Management

In vogelvlucht

Eind jaren negentig is gestart met het reguliere Incident Management op het Nederlandse hoofdwegennet. Belangrijke basiselementen ervan waren:

  1. de invoering van de landelijke regelingen voor de berging van personenauto’s en van vrachtauto’s op aangewezen IM-wegen (LPR en LVR);
  2. de invoering van de landelijke regeling voor het verwijderen van achtergelaten personenauto’s op het hoofdwegennet (LAW);
  3. de in samenwerking met de IM-ketenpartners opgestelde Richtlijnen voor eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten (Revi);
  4. de inzet van circa 350 weginspecteurs en 40 officieren van dienst (OVD’s) door Rijkswaterstaat.

Intensiever samenwerken

In die beginjaren van IM lag de nadruk vooral op het verkorten van de aanrijdtijden van de hulpdiensten en bergers. De jaren erna leverden een impuls aan het opzetten, bestendigen en uitbreiden van het huidige, hechte netwerk van IM-ketenpartners zoals we dat nu kennen. Het onderwerp IM werd in 2008 belegd bij het Programmabureau Incident Management (Rijkswaterstaat) met als doel IM te blijven professionaliseren samen met de ketenpartners.

De Stichting Incident Management Nederland (SIMN), de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA), het IM-Beraad en het Landelijk Platform IM werd opgericht. De taken en verantwoordelijkheden van de IM-ketenpartners werden duidelijk afgebakend, er werden gezamenlijke oefeningen en internationale studiereizen georganiseerd en de publiekscampagne: ‘Blikschade? Zoek een parkeerplaats’ werd gelanceerd. De toepassing van IM werd daarbij ingevoerd op het gehele rijkswegennet en in toenemende mate ook op delen van het provinciale- en gemeentelijke wegennet.

Pakket 21

Die continue professionaliseringslag leidde onder meer tot het uitspreken van de ambitie door de IM-ketenpartners in 2008: de incidenten in 2015 25% sneller af te handelen dan in 2008. Naast het reguliere Incident Management, werd in 2008 gestart met maatregelenaanpak 21 ofwel Pakket 21 genoemd in de wandelgangen.

Positioning paper IM

De uitvoering van Pakket 21 ligt op schema en de positioning paper Incident Management is in 2011 gerealiseerd. De positioning paper inventariseert vanuit vier invalshoeken welke projecten in de periode 2012 - 2015 relevant zijn voor Incident Management. Daarnaast wordt in de paper aangegeven welke randvoorwaardelijke maatregelen nodig zijn om IM verder in Nederland te kunnen uitbouwen. Op internationaal, landelijk en regionaal niveau.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation