en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

Overige partijen

De calamiteitenaannemer

Ter ondersteuning van de afhandeling van incidenten hebben de wegbeheerders zogenoemde calamiteitencontracten gesloten met calamiteitenaannemers. De calamiteitenaannemers verzorgen de inzet van medewerkers en materiaal van de aannemer voor onder meer:

  • aanvullende verkeersmaatregelen;
  • herstel- en schoonmaakwerkzaamheden van de weg en/of het wegmeubilair;
  • ondersteuning bij afhandeling van incidenten met gevaarlijke stoffen.

Salvage Transport Incident (STI)

Bij grootschalige of complexe vrachtwagenincidenten worden STI-deskundigen ingeschakeld.

De STI-deskundigen adviseren de wegbeheerder en de hulpverleners bij ongevallen met vrachtauto’s over de berging. Hiervoor wordt een expert vanuit verzekeringsexpertise voor lading, voertuig en milieuschade ingezet. Deze expert adviseert over de wijze van bergen op basis van een kosten- en belangenafweging van de schade versus het maatschappelijk belang.

De STI-deskundige is gemachtigd namens het verbond van verzekeraars en wordt erkend door de brancheverenigingen. Hierdoor ontstaat er na afloop geen discussie over de te vergoeden kosten van schade. De STI-deskundige wordt gelijktijdig met de berger ingezet door het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV).

Bij alle incidenten, waarbij versneld of uitgesteld wordt geborgen (bijvoorbeeld bij risico op extra schade) of waar één van deze werkwijzen wordt overwogen, wordt - in geval de STI-deskundige niet ter plaatse is - door de wegbeheerder contact opgenomen met de STI-deskundige. Hij geeft op basis van de door de weginspecteur op de incidentlocatie verstrekte informatie een advies over de te hanteren bergingsmethodiek en verzorgt de vastlegging van de gekozen bergingsmethodiek. Dit onderbouwd door een motivatie. Tegelijk geeft hij aan of er eventueel extra schade is toegebracht aan voertuigen, lading en/of wegen, bermen en wegmeubilair. De STI-deskundige maakt een rapport op van alle incidenten waar hij advies over geeft.

De pechhulp- en servicediensten

Soms detecteren pechhulp- of servicediensten incidenten. Het gaat hierbij onder meer om:

  • pechhulpdiensten als de ANWB;
  • servicediensten zoals Profile Tyrecentre en Euromaster.

De taken van de pechhulp- en servicediensten bij een incident zijn:

  • treffen veiligheidsmaatregelen conform de van toepassing zijnde Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Incidenten (REVI) bij één- of tweezijdig aanrijdgevaar;
  • schouwen van het incident en eventueel waarschuwen van overige diensten;
  • verlenen van eerste hulp.

Bij het uitvoeren van pech- of servicehulp dient men te handelen conform de geldende richtlijnen zoals deze binnen IM worden gehanteerd.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation