en-USnl-NL
Thursday, August 5, 2021

De wegbeheerder

De wegbeheerder is in eerste instantie verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer en onderhoud van de wegen (technisch wegbeheer), waarbij verkeersveiligheid, rijcomfort en het beperken van hinder voor omwonenden belangrijke thema's zijn.

Rol uitgebreid

Sinds 2004 is de rol van RWS als wegbeheerder uitgebreid. In het toenmalige project IM-plus werden weginspecteurs (WIS) door de verkeerspolitie opgeleid om taken op het gebied van verkeerssturing en -veiligheid uit te voeren op de rijkswegen. Hierdoor kon de verkeerspolitie zich meer toeleggen op hun eigenlijke taken op het gebied van opsporen en handhaven. Alle weginspecteurs van Rijkswaterstaat zijn inmiddels opgeleid en hebben een landelijke aanstelling tot verkeerregelaar.

Steeds meer verkeersmanager

Door de toenemende verkeersdrukte op het provinciale en gemeentelijke wegennet neemt de wegbeheerder ook daar steeds vaker de rol van verkeersmanager op zich. Het verhogen van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de verkeersdoorstroming zijn hiermee belangrijke verantwoordelijkheden geworden voor deze wegbeheerder. In toenemende mate zijn de weginspecteurs van de provincies en de gemeenten ook opgeleid tot verkeerregelaar. Hun aanstelling is regionaal geldig.

Ambitie

De ambitie van de wegbeheerders is om alle weginspecteurs op termijn landelijk aan te stellen als verkeerregelaar, zodat ze zowel op het Rijks- , Provinciale en Gemeentelijke wegennet (onderling uitwisselbaar) kunnen worden ingezet.

Verschillende functionarissen

De wegbeheerder heeft verschillende functionarissen die een operationele rol vervullen binnen IM:

Wegbeheerder Regionale Verkeerscentrale (RVC) Incidentlocatie
Rijkswaterstaat Wegverkeersleider (WVL) Weginspecteur (WIS)
  Coördinerend Wegverkeersleider (CWVL) Officier van Dienst (OvD-RWS)
Provincies en gemeenten Per wegbeheerder anders georganiseerd.
Soms aansluiting bij de RVC van RWS.
Weginspecteur (WIS)
  Per wegbeheerder anders georganiseerd.
Soms aansluiting bij de RVC van RWS.
Calamiteiten Coördinator (CC)

 

De Verkeersauditor van Rijkswaterstaat verricht steekproefsgewijs audits op incidenten en toetst daarbij of wordt voldaan aan afspraken (wet- en regelgeving, richtlijnen, etcetera) én of de weggebruiker kan begrijpen wat 'de weg‘ van hem of haar vraagt. Kortom, zij audit dus met de bril van de professional én met de bril van de weggebruiker. De door deze functionaris op te stellen rapportages geven onder andere een belangrijke impuls aan de verbetercyclus van de afhandeling van incidenten.

Herkenbaarheid

De Weginspecteur en Officier van Dienst zijn te herkennen aan de kleding zoals deze is gepubliceerd in de Staatscourant; een uittreksel vindt u via deze link. De Verkeersauditor van Rijkswaterstaat is te herkennen aan de kleding welke wordt beschreven in een afzonderlijk document.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation