en-USnl-NL
Sunday, October 24, 2021

Pakket 21

Alle maatregelen binnen Pakket 21 hebben als doelstelling een bijdrage te leveren aan een snellere en betere afhandeling van incidenten ‘netwerk breed’. Voor de weggebruiker betekent dit concreet dat zijn veiligheid wordt vergroot en de doorstroming wordt bevorderd.

De voorgestelde maatregelen uit Pakket 21 zijn gebaseerd op de plannen die in 2008 met de IM-ketenpartners zijn ontwikkeld om gezamenlijk de ambitie te realiseren om de gemiddelde afhandelingsduur van incidenten in de periode 2008 - 2015 met 25 procent verder te verkorten.

Maatregelen en projecten

De maatregelen en onderliggende projecten van Pakket 21 zijn:

   Maatregel Verbetering kwaliteit en efficiëntie IM-proces

 1. Project Uniformeren Werkprocessen
 2. Project Procesevaluaties van incidenten
 3. Project Multidisciplinaire inpassing en Rijkswaterstaat IM-processen
  • Maatregel Verkorten tijdsduur IM-proces

 4. Communicatie weggebruiker in werkproces van de weginspecteur
 5. Project Implementatie Richtlijn IM Gevaarlijke Stoffen
 6. Project Berger Stand-By
 7. Project Real time informatie-uitwisseling IM-ketenpartners
  • Maatregel Versnellen vaststellen schuldvraag en sporenonderzoek

 8. Project Versnellen vaststellen schuldvraag en sporenonderzoek, 3DIAS
  • Maatregel Bereikbaarheid Incidentlocaties

 9. Project Weginspecteur op de motor
  • Maatregel Borgen IM-kennis bij weggebruiker

 10. Project IM in rijopleiding van CBR
  • Maatregel Projectmanagement en Organisatie

Op koers

De uitvoering van Pakket 21 ligt op schema. De IM-partners zijn er in geslaagd om 67 tot 89 miljoen euro te besparen in 2008 en 2009 door de afhandelingstijd bij ‘incidentfiles’ ontstaan te versnellen van 47 naar 42 minuten (Rijkswaterstaat, december 2009). In 2009 was de afhandelingstijd ten opzichte van 2008 met 10,7% verkort.

Verwacht wordt dat het intensiveren van IM-maatregelen een jaarlijkse besparing zal kunnen opleveren van minimaal 70 tot 90 miljoen euro ten gunste van de doorstroming in 2015. Bijkomend effect is de grotere veiligheid door deze maatregelen.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation