Landelijke wegsleepregeling

Regelmatig komt het voor dat langs rijkswegen en vluchthavens (motor-) voertuigen worden achtergelaten. Deze voertuigen kunnen problemen opleveren voor de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer evenals voor de instandhouding en de bruikbaarheid van de weg en het milieu. De ‘wegsleepregeling obstakelvrije zone’ geldt voor onbeheerd achtergelaten personenauto’s, inclusief caravans en aanhangwagens, in de obstakelvrije zone van de rijkswegen.

Onder de obstakelvrije zone wordt verstaan:

  • bij autosnelwegen: de zone van 10 meter uit de binnenkant van de kantstreep, inclusief de vluchtstrook;
  • bij de andere wegen in beheer bij Rijkswaterstaat bedraagt deze zone 6 meter.

Procedure voor weggesleepte voertuigen

De weggesleepte (motor)voertuigen worden naar een veilige locatie gebracht, in de meeste gevallen is dit het eigen terrein van de berger. Voor de afhandeling van de weggesleepte (motor)voertuigen heeft Rijkswaterstaat een Landelijk Afhandelpunt Wegsleepregeling (LAW) opgericht. Dit punt neemt contact op met de geregistreerde eigenaar van het betreffende (motor)voertuig om de eigenaar in de gelegenheid te stellen zijn eigendom op te halen. De eerste drie dagen is dit kosteloos, daarna worden kosten in rekening gebracht.

De weggesleepte (motor)voertuigen worden bewaard voor een periode van minimaal 14 dagen en maximaal 90 dagen. De geregistreerde eigenaar van het (motor)voertuig ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Voor de administratieve afhandeling van de wegsleepregeling zijn er een aantal documenten die bergers ondersteunen.

Waardeschattingsformulier
U wordt verzocht om het waardeschatingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen en te mailen naar het LAW. Dit uiterlijk een week na berging, liefst zo snel mogelijk. U maakt foto´s zoals aangegeven op het formulier en in overleg met het LAW wordt de waarde van dit (motor)voertuig geschat.

Afhaalbewijs
Wanneer de eigenaar zijn/haar (motor-)voertuig in ontvangst neemt, laat u hem/haar het ontvangstbewijs tekenen. Maakt u tegelijk een fotokopie of digitale scan van het rijbewijs ter identificatie. Deze kunt u bijvoegen bij het ontvangstbewijs en opsturen naar het LAW. Als de berger met de eigenaar afrekent, zal de berger een kopie van de getekende factuur meesturen. Wanneer een demontagebedrijf het (motor-)voertuig komt afhalen zal deze ook voor u een afhaalbewijs ondertekenen.

Afstandsverklaring
Wanneer de eigenaar niet langer prijs stelt op zijn/haar (motor-)voertuig, laat u hem/haar de afstandsverklaring tekenen. Maakt u tegelijk een fotokopie of digitale scan van het rijbewijs ter identificatie. Deze voegt u bij de afstandsverklaring en de ingeleverde autopapieren. U stuurt alles op naar het LAW.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u bellen met het Landelijk Afhandelpunt Wegsleepregeling op telefoonnummer 088 - 007 8782.

Home   |   Wat is IM   |   news   |   Organisatie   |   Partners   |   Projecten   |   Weggebruikers   |   E-learning   |   meerwetenoverim
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation